Disclaimer

Deze website is een uitgave van Maasparc Asselt Exploitatie BV Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze digitale media besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze digitale media wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze digitale media wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Maasparc Asselt Exploitatie BV streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Maasparc Asselt Exploitatie BV zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht Maasparc Asselt Exploitatie BV en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze digitale media opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Maasparc Asselt Exploitatie BV

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze digitale media geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze digitale media, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze digitale media te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze digitale media verkregen is.

Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Op jacht naar een luxe havenplaats?

NEEM DAN VRIJBLIJVEND CONTACT OP.